TERMS

Ogólne Warunki Użytkowania

Wstęp

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania (dalej określane dalej jako „OWU”) regulują korzystanie ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://www.groupecat.com (określanej dalej jako „Strona”), prowadzonej przez Compagnie d’Affrètement et de Transport, uproszczoną spółkę akcyjną, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw w Nanterre pod numerem 572 158 269,
z kapitałem zakładowym w wysokości 3.050.000 euro, z siedzibą przy 49 quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt (Francja) (zwaną dalej „CAT S.A.S.”).

Dyrektorem odpowiedzialnym za prowadzenie Strony jest pan Walter Alejandro FORBES, Dyrektor Generalny spółki CAT S.A.S.

Strona jest utrzymywana na serwerze spółki CAT S.A.S.

Każdy użytkownik może skontaktować się z działem komunikacji spółki CAT S.A.S. drogą mailową, na adres communication@groupecat.com, lub telefonicznie, wybierając numer 01 47 12 80 00.

Artykuł 1 – Cel Strony i OWU

1.1 – Cel Strony

Strona ma na celu umożliwienie użytkownikom (dalej określanym indywidualnie jako „Internauci”) uzyskania informacji o Grupie CAT (CAT S.A.S. oraz wszystkich firmach, w których spółka CAT S.A.S. ma udziały), a w szczególności o usługach i działaniach oferowanych przez Grupę CAT.

Dostęp do Strony jest wolny i bezpłatny.

1.2 – Cel OWU

Celem OWU jest określenie warunków, na jakich spółka CAT S.A.S. oddaje do dyspozycji Stronę oraz sposobu, w jaki Internauta uzyskuje dostęp do Strony i w jaki z niej korzysta.

Artykuł 2 – Akceptacja OWU

Wszelkie połączenia ze Stroną wiążą się z jednoznaczną i bezwarunkową akceptacją wszystkich niniejszych warunków OWU przez każdego Internautę, który przegląda Stronę. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internauta potwierdza, że przeczytał i zrozumiał wszystkie OWU i że zobowiązuje się do ich ścisłego przestrzegania.

OWU przedstawione są w zakładce „Ogólne Warunki Użytkowania”, która znajduje się w stopce Strony: można je w dowolnym momencie przeglądać i drukować.

Artykuł 3 – Modyfikacja OWU

Spółka CAT S.A.S może w dowolnym momencie zmieniać i aktualizować treść UWU, bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania Internauty, zwłaszcza w celu uwzględnienia zmian legislacyjnych lub regulacyjnych i wprowadzenia zmian w informacjach na temat działalności i usług oferowanych przez Grupę CAT.

Za obowiązujące OWU uznaje się warunki aktualne w chwili, w której Internauta przegląda Stronę.

Artykuł 4 – Dostęp do Strony i jej aktualizacja

Spółka CAT S.A.S. dokłada wszelkich możliwych starań, aby Strona była dostępna dla Internauty, ale nie spoczywa na niej w tej mierze żaden formalny obowiązek.

Uściślamy, że spółka CAT S.A.S. nie ponosi odpowiedzialności za awarie uniemożliwiające Internaucie korzystanie ze Strony, niezależnie od ich przyczyny, zwłaszcza w okresach, w których przeprowadza się aktualizowanie informacji lub doskonalenie programów i/lub urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Strony lub rozszerzenia jej funkcjonalności.

Ponadto spółka CAT S.A.S. może zawiesić działanie Strony, w dowolnym momencie, bez uprzedzenia i bez jakiegokolwiek obowiązku odszkodowań. Internauta przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że spółka CAT S.A.S. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy oraz skutki, jakie mogą dla niego wyniknąć z tego tytułu.

Spółka CAT S.A.S. zwraca Internaucie uwagę na fakt, że aktualne protokoły komunikacji internetowej nie zapewniają pewnej i ciągłej transmisji przy wymianie danych elektronicznych (nawigacja na Stronie, wiadomości, dokumenty, tożsamość nadawcy lub odbiorcy). Internauta zgadza się, że spółka CAT S.A.S. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii lub przerw wspomnianych sieci przesyłowych. Spółka CAT S.A.S. wyklucza także jakąkolwiek odpowiedzialność za utratę danych, włamania, wirusy, przerwanie dostępu do Strony lub inne problemy niedotyczące spółki CAT S.A.S.

Artykuł 5 – Obowiązki Internauty

W ramach korzystania ze Strony każdy Internauta zobowiązuje się do nienaruszania porządku publicznego, do respektowania obowiązujących przepisów i regulacji oraz do przestrzegania praw osób trzecich oraz postanowień niniejszych OWU.

Internauta oświadcza, że posiada środki i umiejętności niezbędne do korzystania ze Strony. Za sprzęt potrzebny do uzyskania dostępu i korzystania ze Strony odpowiedzialny jest Internauta, ponosi on również koszty telekomunikacyjne z tytułu korzystania ze Strony.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do:

  • Postępowania w sposób lojalny i zachowywania należytej dbałości wobec Grupy CAT i osób trzecich;
  • Podawania informacji prawdziwych i rzetelnych;
  • Korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w OWU;
  • Nieposługiwania się Stroną w celu popełnienia przestępstw, wykroczeń i innych naruszeń prawa podlegających karze na podstawie kodeksu karnego lub innego prawa;
  • Niepodejmowania działań mogących naruszyć, w rozumieniu artykułów 323-1 i następnych kodeksu karnego, zautomatyzowane systemy przetwarzania danych stosowane na potrzeby Strony;
  • Niemodyfikowania danych i informacji zamieszczonych przez spółkę CAT S.A.S.;
  • Niewstawiania hiperłącz do innych komercyjnych stron internetowych bez uprzedniej wyraźnej zgody spółki CAT S.A.S.;
  • Niekorzystania ze Strony w celu wysyłania masowych nieautoryzowanych wiadomości (reklamowych lub innych);
  • Nieużywania robotów, nigdy i bez względu na powód, przy czym za „Robota” uznaje się każde narzędzie programowe przeznaczone do replikacji działań ludzkiego użytkownika Internetu w celu wprowadzania danych, ich migracji, masowego pobierania, wykonywania testów obciążenia i wydajności i/lub „stress test”. Stosowanie jakichkolwiek narzędzi do zautomatyzowanego dostępu jest zabronione;
  • Nieomijania i niepodejmowania prób ominięcia zabezpieczeń Strony, funkcji związanych z ograniczeniem jej używania lub kopiowania jej treści lub wymienionych wcześniej usług;

W chwili, gdy Internauta proszony jest o podanie informacji identyfikacyjnych, przy wypełnianiu formularza dostępnego w tym celu na Stronie, zobowiązuje się do lojalnego udzielenia dokładnych i pełnych danych (imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres, miasto, telefon itd.), które nie wpływają w żaden sposób na prawa jakichkolwiek innych osób.

Internauta zobowiązuje się do aktualizowania powyższych informacji oraz do korygowania ewentualnych błędów, które ich dotyczą.

Artykuł 6 – Informacje przedstawiane na Stronie

Spółka CAT S.A.S. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Internaucie informacji rzetelnych, kompletnych i aktualnych. Spółka CAT S.A.S. nie może jednak zagwarantować, że dane te będę ścisłe i wyczerpujące oraz wolne od zmian wprowadzanych przez podmioty trzecie, ani też że informacje te będą aktualne.

Jest wyraźnie ustalone, że informacje te nie mają wartości umownej, mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne i mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.

Spółka CAT S.A.S. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, jakie mogą pojawić się na Stronie.

Artykuł 7 – Własność intelektualna

Znaki towarowe, nazwy handlowe, logotypy, slogany, elementy wizualne, informacje, teksty, grafiki, dane, obrazy, fotografie, elementy wizualne, nagrania wideo i ścieżki dźwiękowe przedstawione na Stronie oraz sama Strona (przy czym lista ta podana jest jedynie tytułem przykładu) stanowią wyłączną własność intelektualną ich właścicieli (spółki CAT S.A.S., jej filii, partnerów lub innych podmiotów) i są chronione prawami autorskimi i/lub innymi prawami własności intelektualnej.

W związku z tym dostęp do Strony nie daje Internaucie żadnej wyraźnej ani dorozumianej zgody na reprodukowanie, użytkowanie lub ponowną prezentację, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób, znaków towarowych, nazw handlowych, logotypów, sloganów, elementów wizualnych, informacji, tekstów, grafik, danych, obrazów, fotografii, elementów wizualnych, nagrań wideo i ścieżek dźwiękowych przedstawionych na Stronie oraz samej Strony.

Artykuł 8 – Ochrona danych osobowych

Co do ogólnej zasady każdy Internauta może przeglądać Stronę bez konieczności określania swojej tożsamości i podawania swoich danych osobowych.

Spółka CAT S.A.S. uznaje znaczenie ochrony prywatności każdej osoby, która wyraziła zgodę na gromadzenie i/lub wykorzystanie swoich danych osobowych.

Spółka CAT. S.A.S nie gromadzi i/lub nie wykorzystuje żadnych danych osobowych Internauty bez jego świadomej zgody.

Dane osobowe Internauty nie są udostępniane osobom trzecim i nie są transferowane do państw spoza Unii Europejskiej.

Spółka CAT S.A.S. czuwa nad tym, aby wszelkie gromadzone przez nią informacje traktowane były jako informacje poufne.

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony jest firma CAT S.A.S., Dyrekcja Zasobów Ludzkich i Komunikacji, z siedzibą pod adresem 49 quai Alphonse Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt, Francja.

Zgodnie z ustawą 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku ze zmianami, przetwarzanie C.V. zostało zgłoszone Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (C.N.I.L.). Przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania informacji o Grupie CAT regulowane jest przez normę uproszczoną NS-048.

Każdy Internauta, który przekazał Stronie swoje dane osobowe, może w dowolnym momencie skorzystać z prawa do sprzeciwu (artykuł 38 ustawy), dostępu (artykuły 39, 41 i 42 ustawy) i rektyfikacji (artykuł 40 prawo) tych danych. Może on zatem wymagać, aby zostały zrektyfikowane, uzupełnione, wyjaśnione, zaktualizowane lub usunięte informacje dotyczące jego osoby, które są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub też które zostały zgromadzone, wykorzystywane, ujawniane lub przechowywane w sposób zabroniony. Internauta może skorzystać ze swoich praw, pisząc na adres spółki CAT S.A.S., Service Communication [Dział Komunikacji], 49, quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja.

Zgodnie z dekretem nr 2007-451 z dnia 25 marca 2007 roku, wnioski opatrzone podpisem należy składać w formie pisemnej, dołączając do nich kserokopię dowodu osobistego z podpisem Internauty. Wniosek powinien zawierać adres, na który ma być dostarczona odpowiedź. Spółce CAT S.A.S. przysługuje okres dwóch (2) miesięcy na odpowiedź, liczony od dnia wpłynięcia wniosku.

Wniosek o udzielenie informacji::

W sytuacji, gdy Internauta wnioskuje do spółki CAT S.A.S. o udzielenie informacji dotyczących Grupy CAT, proszony jest wówczas o dobrowolne ujawnienie swoich danych osobistych, takich jak nazwisko, imię, numer telefonu i adres e-mail. Podanie tych informacji jest wymagane dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie Internauty. W razie nieudzielenia tych danych Internauta jest informowany o niemożności uwzględnienia jakichkolwiek składanych przez niego wniosków o udzielenie informacji.

Internauta wyraża zgodę na wykorzystanie przekazanych przez niego danych osobowych na potrzeby udzielenia odpowiedzi na złożony przez niego wniosek o udzielenie informacji.

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby uprawnione do ich poznania ze względu na sprawowane przez nie funkcje. Odbiorcami danych są: Dział Komunikacji, Dyrekcja Zasobów Ludzkich i Komunikacji, Departament Handlowy oraz Dział Handlowy spółki wchodzącej w skład Grupy CAT, której dotyczy wniosek.

Okres przechowywania: dane przekazywane przez Internautę są usuwane w ciągu 2 miesięcy od ich udzielenia.

Złożenie życiorysu: :

W sytuacji, gdy Internauta pragnie umieścić swój życiorys ( „CV”) Na Stronie, proszony jest wówczas o dobrowolne przekazanie swoich danych osobistych, takich jak nazwisko, imię, numer telefonu i adres e-mail. Przekazanie tych danych jest niezbędne, ponieważ umożliwia Grupie CAT ocenę zdolności Internauty do podjęcia pracy w jej obrębie.

Internauta daje zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych na potrzeby oceny jego zdolności do podjęcia pracy oraz na potrzeby zarządzania kandydaturami.

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby uprawnione do ich poznania ze względu na sprawowane przez nie funkcje. Odbiorcami danych są: Dyrekcja Zasobów Ludzkich i Komunikacji, personel odpowiedzialny za rekrutację w spółce CAT S.A.S. oraz w spółce zainteresowanej, wchodzącej w skład Grupy CAT.

Okres przechowywania: CV przechowywane jest przez maksymalny okres dwóch (2) lat od daty jego przesłania. Po upływie tego czasu CV jest niszczone.

Artykuł 9 – Zarządzanie plikami cookies

Cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym terminalu (komputerze, smartfonie, tablecie lub innych terminalach z dostępem do Internetu) podczas przeglądania strony internetowej lub oglądania reklamy. Jego celem jest w szczególności zbieranie anonimowych informacji (informacje są związane z terminalem używanym do przeglądania stron internetowych) odnoszących się do nawigacji na stronach internetowych oraz ewentualnie adresowanie do Internauty spersonalizowanych usług i treści.

Strona wykorzystuje cookies Google Analytics jako narzędzi pomiaru publiczności. Google Analytics to narzędzie Google do analizy publiczności internetowej; umożliwia ono właścicielom stron internetowych i aplikacji lepsze zrozumienie zachowań swoich użytkowników. Narzędzie to może używać plików cookies do zbierania informacji i generowania raportów na temat statystyk użytkowania strony internetowej bez osobistej identyfikacji poszczególnych użytkowników przez Google.

Przeglądając Stronę, Internauta zgadza się na instalację plików cookies Google Analytics w celu dostępu, zapisu i korzystania z informacji przechowywanych w jego urządzeniu końcowym.

Każdy Internauta może sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies, konfigurując ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że, jeśli Internauta zdecyduje się na dezaktywowanie plików cookies, nawigacja na Stronie i/lub korzystanie z niektórych funkcji mogą być utrudnione.

Internauta jest informowany o tym, że kontynuowanie przeglądania Strony oznacza jego zgodę na zainstalowanie plików cookies na jego urządzeniu.

Trwałość plików cookies zależy od pełnionej przez nie funkcji; nigdy nie przekracza jednak 13 miesięcy od ostatniego połączenia Internauty ze Stroną.

Artykuł 10 – Cechy charakterystyczne Internetu

Internauta oświadcza, że zna i akceptuje cechy charakterystyczne i ograniczenia Internetu,
w szczególności w odniesieniu do parametrów technicznych, czasów reakcji przy przeglądaniu, wyszukiwaniu i transferze informacji, ryzyka przerwania, a bardziej ogólnie, ryzyka nieodłącznie związanego z wszelkimi połączeniami i transmisjami w Internecie, brakiem ochrony pewnych danych przed ewentualnym sprzeniewierzeniem oraz w odniesieniu do ryzyka zakażenia ewentualnymi wirusami komputerowymi lub innymi infekcjami informatycznymi krążącymi w sieci.

W rezultacie spółka CAT S.A.S nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednio lub pośrednio związane z jakimikolwiek cechami charakterystycznymi i/lub ograniczeniami.

Podłączanie każdego Internauty ze Stroną oraz korzystanie z całej Strony lub z jej części odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Internauty.
Na poszczególnych Internautach spoczywa odpowiedzialność za zastosowanie wszelkich środków niezbędnych do ochrony przed ewentualnym atakiem własnych danych i/lub oprogramowania znajdującego się na ich sprzęcie komputerowym.

Artykuł 11 – Odpowiedzialność spółki CAT S.A.S.

Zawartość publikowana na Stronie dostarczana jest w stanie „tak jak jest”, bez jakiejkolwiek wyraźnej lub domniemanej gwarancji. Spółka CAT S.A.S zastrzega sobie prawo do modyfikowania, poprawiania, przerywania i/lub usuwania zawartości Strony lub do dostępu do Strony w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Spółka CAT S.A.S nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skażenia sprzętu komputerowego Internauty wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa lub innych infekcji informatycznych. Odpowiedzialność za zastosowanie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony sprzętu komputerowego spoczywa na Internaucie.

Spółka CAT S.A.S. nie udziela w żadnym wypadku jakiejkolwiek gwarancji i nie może być w jakikolwiek sposób pociągana do odpowiedzialności za działania umowne, za czyny niedozwolone lub za jakiegokolwiek inne działania i szkody bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub wtórne, bez względu na ich charakter, ani za jakiekolwiek straty, w szczególności natury finansowej lub handlowej, wynikające z korzystania ze Strony lub jakichkolwiek informacji uzyskanych na Stronie.

Artykuł 12 – Zrzeczenie się odpowiedzialności w odniesieniu do stron internetowych podmiotów trzecich – hiperłącza

Na stronach Strony pojawiają się linki (tzw. hiperłącza) do innych stron internetowych prowadzonych, obsługiwanych lub zarządzanych przez osoby trzecie i których treści spółka CAT S.A.S. nie zna lub nie ma nad nimi kontroli. Spółka CAT S.A.S. ułatwia jedynie dostęp do tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju za ich treść.

Wyłączną odpowiedzialność za treści stron ponoszą ich właściciele, a spółka CAT S.A.S nie może być pociągnięta do odpowiedzialności, ani bezpośrednio ani pośrednio, w przypadku gdy wspomniane strony internetowe podmiotów trzecich nie przestrzegałyby praw i przepisów obowiązujących aktualnie lub mających wejść w życie w przyszłości; tym samym spółka CAT S.A.S. nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiej niezgodności z prawem.

Internauta może zamieszczać link do Strony wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody spółki CAT S.A.S.

Artykuł 13 – Rozdzielność klauzul OWU

Jeżeli jedno lub więcej postanowień OWU jest nieważne lub zostanie uznane za nieważne zgodnie z prawem, rozporządzeniem lub na podstawie ostatecznej decyzji właściwego sądu, pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy i w całym ich zakresie. Spółka CAT S.A.S. zastąpi wówczas klauzulę uznaną za nieważną przez klauzulę o treści możliwie jak najbardziej zbliżonej do treści usuniętej klauzuli początkowej.

Artykuł 14 – Właściwy sąd i stosowane prawo

Terminy OWU oraz relacje pomiędzy Internautą a spółką CAT S.A.S. prowadzącą Stronę regulowane są przez prawo francuskie, z wyłączeniem przepisów prawa francuskiego wchodzących w kolizje prawną.

Na ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, wszelkie spory dotyczące ważności, interpretacji lub wykonania OWU lub korzystania ze Strony, i w razie niepowodzenia wszelkich procedur pojednawczych w celu osiągnięcia ugody w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego OWU, w tym na temat ich ważności, będą przekazywane do właściwych sądów w Paryżu, we Francji, także w przypadku postępowania o zarządzenie środków tymczasowych, powództwa z tytułu rękojmi i pozwów łącznych.

Artykuł 15 – Język OWU

Treść OWU napisana jest w języku francuskim i ewentualnie przetłumaczona na języki obce wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku trudności z interpretacją, uwzględniana jest wyłącznie francuska wersja językowa.